Regulamin

Regulamin serwisu Dietakatering.pl z dn. 14.09.2018 r.

Serwis internetowy www.dietakatering.pl (zwany dalej „Dietakatering”) jest własnością firmy Dietakatering Adam Mach, ul. Tenisowa 17/19, 05-509 Józefosław, NIP: 521-338-40-27, REGON: 369573626.

 

§ 1 Definicje

 1. Dietakatering – serwis internetowy www.dietakatering.pl
 2. Usługodawca - Dietakatering Adam Mach, ul. Tenisowa 17/19, 05-509 Józefosław, NIP : 521-338-40-27, REGON: 369573626.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych składająca zamówienie w serwisie
 4. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez usługodawcę za pośrednictwem serwisu
 5. Formularz – formularz do składania zamówień dostępny w serwisie
 6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy klientem a usługodawcą za pośrednictwem formularza
 7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy

 

§ 2 Ogólne warunki i postanowienia

 1. Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy.
 3. Składając zamówienie klient zawiera z usługodawcą umowę na odległość.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do klienta.
 5. Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że nie istnieją żadne okoliczności natury prawnej uniemożliwiające mu skorzystanie z usługi.
 6. Przy składaniu zamówienia klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to:
 • chorób istniejących oraz przebytych;
 • nadciśnienia tętniczego;
 • cukrzycy;
 • nietolerancji laktozy;
 • alergii pokarmowych
 • zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
 • ewentualnie w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią.
 1. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem należy wstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
 • odmowy udzielenia informacji dotyczących stanu zdrowia klienta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia klienta;
 • nieudzielenia przez klienta wszystkich informacji lub udzielenia nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług dostępnych w serwisie, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych;
 • dokonania zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 1. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy klient jest obowiązany również do podania swojego imienia, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru telefonu.
 2. Zestawy będące przedmiotem zamówienia składają się z 5 posiłków. W skład zestawu o którym mowa w zdaniu pierwszym wchodzą:
 • Śniadanie
 • Drugie śniadanie
 • Obiad
 • Podwieczorek
 • Kolacja

Wyjątek stanowią diety Optymalna, Ketogeniczna i Paleo, które składają się z posiłków:

 • Śniadanie
 • Obiad
 • Podwieczorek
 • Kolacja
 1. W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zawieszenia diety. Warunkiem dokonania modyfikacji o których mowa w zdaniu pierwszym jest poinformowanie o wszelkich zmianach do godziny 10 dwa dni przed wprowadzoną zmianą. Zmiany o których mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczą modyfikacji, o których mowa w § 2 pkt. 11.
 2. W przypadku zmian które mają dotyczyć poniedziałku – informację o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 10.00.
 3. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w § 2 pkt. 10 i 11 nie zostaną zrealizowane.
 4. Wszelkie zmiany potwierdzane są poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez klienta adres.

 

§ 3 Dostawa

 1. Dostawy diet dostarczane są w godzinach porannych w przedziale 4:00 – 7:00.
 2. Dostawa zamówienia jest bezpłatna na terenie Warszawy i okolic.
 3. W przypadku nieodebrania zamówienia z winy klienta przez co należy rozumieć również brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zamówienia w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym usługodawca nie zwraca kosztów.

 

§ 4 Płatność

 1. Płatności za zamówienie dokonuje się wyłącznie w formie przelewu na nr konta:

Idea Bank 19 1950 0001 2006 0056 8140 0001

 1. W zakresie usług świadczonych przez usługodawcę obowiązuje system przedpłaty.
 2. W przypadku braku płatności usługodawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania przedpłaty, klient powinien niezwłocznie poinformować o tym usługodawcę drogą mailową lub telefonicznie w celu ustalenia możliwości dokonania płatności w określonym przez strony terminie.
 4. Korzystanie z usług jest odpłatne według cennika zamieszczonego w serwisie.
 5. Na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności za dietę.

 

§ 5 Rękojmia za wady

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług kontrahent ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@dietakatering.pl
 4. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. Klient jako konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe porady w tym zakresie udzielane są przez Federację Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 § 6 Ochrona danych osobowych

 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych klienta jest usługodawca: Dietakatering Adam Mach, ul. Tenisowa 17/19, 05-509 Józefosław, NIP : 521-338-40-27, Regon: 369573626.
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych zawarte są w Polityce prywatności.
 4. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawa do żądania usunięcia danych, prawa do ograniczenia danych oraz prawa do przeniesienia danych w zakresie uniemożliwiającym prawidłową realizację zamówienia usługodawca nie zwraca kosztów.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2018 r.
 3. Treść regulaminu dostępnego przed 14.09.2018 r., dostępna jest tutaj.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl